QUẢN LÝ DỰ ÁN

Vai trò của Quản Lý Dự Án Xây Dựng Giúp Chủ đầu tư hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của dự án và khuyến thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng thời hạn với chi phí, chất lượng và thời gian như mong muốn ban đầu.

Mục tiêu Quản lý dự án công trình xây dựng

 1- Quản lý kế hoạch dự án:

  - Mục tiêu, tính khả thi của dự án;

  - Tác động tích cực và tiêu cực của dự án (Đến an ninh xã hội, đến doanh nghiệp, đến cộng đồng, đến môi trường);

  - Lập dự án và thực hiện quy trình xin phê duyệt;

  - Thực hiện các quy trình thiết kế;

  - Đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu tư vấn, thi công vv…

2- Quản lý chi phí và nguồn lực:

  - Nguồn tài chính cho dự án

  - Loại chi phí, thời gian cần sử dụng, giá trị

  - Các phương án chi phí, số vốn lưu động, thời gian trả lãi vv…

Nội dung cụ thể của một dự án:

1. Quản lý dự án tiền thi công

  - Trong thời gian chuẩn bị triển khai dự án, chúng tôi sẽ tham gia cùng chủ đầu tư trong các công việc:

  - Tham gia cùng chủ đầu tư trong suốt quá trình thiết kế công trình.

  - Thay thế chủ đầu tư quản lý các nhà thiết kế cũng như các công đoạn thiết kế.

  - Kiểm soát chi phí thiết kế.

  - Nghiệm thu hồ sơ thiết kế, xác nhận thanh toán cho các đơn vị tư vấn thiết kế.

  - Hổ trợ chủ đầu tư trong việc hoàn tất các hồ sơ và thủ tục pháp lý.

  - Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

  - Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường.

  - Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

  - Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình.

  - Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.

  - Kiểm tra khối lượng và đơn giá dự thầu.

  - Phối hợp cùng với nhà thầu triển khai thi công.

 2. Quản lý dự án trong thi công

  -   Trong suốt quá trình thi công công trình, chúng tôi sẽ:

  - Thường trực kiểm soát chất lượng trên công trường.

  - Quản lý tiến độ, chi phí.

  - Quản lý trực tiếp các công việc của nhà thầu.

  - Kiểm tra toàn diện và lập kế hoạch kiểm nghiệm.

  - Lập kế hoạch mua sắm vật liệu, duyệt mẫu, phê duyệt bản vẽ lắp đặt và đi kiểm tra, nghiệm thu cấu kiện chế tạo sẵn.

  - Kế hoạch an toàn, an ninh công trường và vệ sinh môi trường.

  - Báo cáo tiến độ thực hiện cho Chủ đầu tư.

  - Phối hợp trong bàn giao văn bản.

3. Quản lý dự án sau khi thi công

  - Sau khi hoàn thành giai đoạn thi công, các công việc sau sẽ được triển khai:

  - Kiểm tra và xác nhận hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập.

  - Phối hợp cùng nhà thầu lập hồ sơ quyết toán công trình.

  - Theo dõi quá trình thực hiện công việc bảo hành công trình của nhà thầu.

  - Làm hồ sơ xin cấp chủ quyền công trình cho chủ đầu tư.

4. Quản lý dự án với yêu cầu đặc biệt:

  - Dựa trên nhu cầu của khách hàng, Công ty chúng tôi sẽ cùng bàn bạc để thống nhất nội dung công việc. Tùy vào mức độ phức tạp khác nhau của từng công trình sẽ có báo giá cụ thể phù hợp.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được dịch vụ tốt nhất.