THẨM TRA DỰ ÁN

Để khẳng định được mức độ hiệu quả và tính khả thi của dự án cũng như quyết định đầu tư thực hiện dự án, cần phải xem xét, kiểm tra lại một cách độc lập với quá trình chuẩn bị, soạn thảo dự án, hay nói cách khác, cần thẩm tra dự án. Thẩm tra dự án giúp cho chủ đầu tư khắc phục được tính chủ quan của người soạn thảo. Thẩm tra dự án tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiệu  quả. Các kết luận rút ra từ quá trình thẩm tra là cơ sở để các cơ quan thực hiện hay phê duyệt ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ cho dự án.
Dịch vụ thẩm tra dự án đầu tư của chúng tôi sẽ giúp cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp muốn đầu tư khắc phục được tính chủ quan của người lập dự án và giúp cho việc phát hiện, bổ sung những thiếu sót trong từng nội dung phân tích của dự án. Thẩm tra dự án là một bộ phận của công tác quản lý đầu tư, nó tạo ra cơ sở vững chắc cho việc thực hiện hoạt động đầu tư có hiệu quả.