PHÒNG KẾ TOÁN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ BẰNG CẤP KINH NGHIỆM
1 Phan Trần Bình Giang Kế toán trưởng Cử nhân kế toán 12 năm
2 Lê Việt Cảnh Kế toán tổng hợp Cử nhân kế toán 6 năm
3 Đặng Thị Thu Tuyền Kế toán viên Cử nhân kế toán 3 năm
4 Phan Đình Phư Kế toán kho Trung cấp kế toán 8 năm