Ban giám đốc

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ BẰNG CẤP KINH NGHIỆM
1 Trần Quang Hoành Giám đốc Kỹ sư xây dựng 22 năm
2 Trần Trí Triển GĐ chi nhánh Kỹ sư địa chất 10 năm