CƠ CẤU TỔ CHỨC

                     - Ban Giám đốc
                     - Phòng Kỹ thuật
                     - Phòng Kế toán
                     - Phòng Hành chính

                          BAN GIÁM ĐỐC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ BẰNG CẤP KINH NGHIỆM
1 Trần Quang Hoành Giám đốc Kỹ sư xây dựng 22 năm
2 Trương Văn Hiền P, Giám đốc Kỹ sư xây dựng 16 năm

 

Phòng Kỹ thuật

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ KINH NGHIỆM
1 Bùi Minh Hiếu Trưởng phòng Kiến trúc sư 15 năm
2 Nguyễn Phát Tài Nhân viên Kỹ sư xây dựng 8 năm
3 Thái Duy Tùng Nhân viên Kỹ sư xây dựng 8 năm
4 Trần Văn Thuận Nhân viên Kỹ sư xây dựng 6 năm
5 Huỳnh Trung Nghĩa Nhân viên Kỹ sư xây dựng 4 năm
6 Ngô Đình Châu Nhân viên Kỹ sư xây dựng 4 năm
7 Trần Quang Kiện Nhân viên Kỹ sư xây dựng 15 năm

 

 

PHÒNG KẾ TOÁN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ BẰNG CẤP KINH NGHIỆM
1 Phan Trần Bình Giang Kế toán trưởng Cử nhân kế toán 12 năm
2 Lê Việt Cảnh Kế toán tổng hợp Cử nhân kế toán 6 năm
3 Phan Đình Phư Kế toán kho Trung cấp kế toán 8 năm